IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Письмо армянским СМИ | Նամակ ՀՀ ԶԼՄ-ներին
groul
сообщение 22.12.2008, 12:35
Сообщение #1


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 18
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 970Նամակ ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցներին
Краткий перевод на русский ключевых тезисов — следующим комментарием.

Այս նամակը՝ ՀՀ ու Արցախի իրականությանը համապատասխանող քարտեզի հետ հանձնվելու է ամենախոշոր ու ազդեցիկ հայկական թերթերին ու հեռուստաընկերություններին։ Եթե ցանկանում եք ստորագրել նամակի տակ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշել ձեր անուն ազգանունը, կամ էլ ուղարկեք ինձ երկտողով «ինբոքսի» վրա։ Խնդրում եմ թեման չքաղաքականացնել։

* * *

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան
­զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րի
­ղե­կա­վար­նե­րին և աշ­խա­տա­կից­նե­րին

­Հայ­րե­նա­կից­ներ,

­սույն թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը բաց նա­մա­կով դի­մել են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Ս. Սարգ­սյա­նին՝ կոչ ա­նե­լով ՀՀ հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րի կող­մից հե­ռար­ձակ­վող ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյան քար­տեզ­նե­րից հա­նել վա­ղուց ար­դեն պատ­մու­թյան գիրկն ան­ցած ԼՂԻՄ պատ­կե­րն ու փո­խա­րի­նել այն ՀՀ և ԼՂՀ քար­տե­զով։
­
Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում հրա­դա­դա­րի ստո­րագ­րու­մից 14 տա­րի ան­ց ստեղծ­վել է անհեթեթ մի ի­րա­վի­ճակ. մի կող­մից օբյեկ­տիվ ի­րա­կա­նու­թյուն է այն փաս­տը, որ նախ­կին Ադր­բե­ջա­նա­կան ԽՍՀ ո­րոշ շր­ջան­ներ ը­նդ­գրկ­ված են ներ­կա ԼՂՀ կազ­մի մեջ, այն­տեղ մշտա­կան բնա­կու­թյուն են հաս­տա­տել հա­զա­րա­վոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­ր, մյուս կող­մից այդ ի­րա­կա­նու­թյու­նը չի ար­տա­ցոլ­վում ՀՀ զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րում. հոդ­ված­նե­րում, հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­նե­րում, ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյու­նում, թե պարզապես գո­վազդ­նե­րում Լեռ­նային Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը կամ ը­նդ­հան­րա­պես չի պատ­կեր­վում քար­տե­զի վրա կամ է­լ, լա­վա­գույն դեպ­քում, ը­նդ­գրկ­վում է մի­այն խորհր­դային ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ԼՂԻՄ տես­քով։ Ավելին՝ նման քարտեզները խախտում են ԼՂՀ Սահմանադրության 142-րդ հոդվածը, համաձայն որի. «Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը և սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանությունն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո»։

Մի­ա­ժա­մա­նակ Ա­դր­բե­ջա­նի ղեկավարությունն ու ԶԼՄ-ներն ոչ մի­այն չեն ճա­նա­չում այդ հին սահ­ման­նե­րը, այլև բա­ցե­ի­բաց հա­վակ­նում են նույ­նիսկ ՀՀ տա­րած­քին։ Օ­րի­նակ՝ սույն թվա­կա­նի հոկտեմբերի 31 ա­դր­բե­ջա­նա­կան day.az լրատ­վա­կան կայ­քը՝ գրելով երկրի տնտեսական զարգացման նոր նախարար նշանակելու մասին, հատուկ նշել էր, որ Շահին Մուսթաֆայևը ծնվել է «Արևմ­տյան Ա­դր­բե­ջա­նի Նոյեմ­բե­րյա­նի շր­ջա­նում»։ Նմանատիպ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ների հան­դի­պու­մ ենք նաև Ա­դր­բե­ջա­նի մշա­կույ­թի ու զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան կայ­քում, Հեյ­դար Ա­լի­ևի ան­վան պե­տա­կան հիմ­նադ­րա­մի կայ­քում։
­
Զա­վեշ­տա­լի ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել. հայ­կա­կան ԶԼՄ-նե­րը կտր­ված են ի­րա­կա­նու­թյու­նից ու հա­մա­ռո­րեն ան­տե­սում են ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի շա­հե­րը՝ ա­կա­մա սա­տա­րե­լով ա­դր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նային՝ հա­յու­թյան դեմ մղ­վող տե­ղե­կատ­վա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան պա­տե­րազ­մում։ Փաս­տո­րեն, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը զրկ­ված են նույ­նիսկ ի­րենց շր­ջա­նում սպաս­վե­լիք ե­ղա­նա­կի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ ստա­նա­լուց։ Ա­վե­լին՝ ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, այդ շր­ջան­նե­րի բնակ­չու­թյան կյանքն ու ա­ռօ­րյան գրե­թե չեն լու­սա­բան­վում ՀՀ ԶԼՄ-նե­րի կող­մից։

­ՀՀանրապետության տեղեկատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակը համարելով անընդունելի և գիտակցելով այն բացառիկ դերը, որ կատարում են զանգվածային լրատվության միջոցները այդ դաշտի ձևավորման գործում, կոչ ենք անում.

• չ­խու­սա­փել ԼՂՀ ներ­կա ի­րա­կան ու ԼՂՀ սահ­մա­նադ­րու­թյու­նով ամ­րագր­ված սահման­նե­րը պատ­կե­րե­լուց.
• ա­վե­լի հա­ճախ ու առավել ման­րա­մասն լու­սա­բա­նել ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի բնակ­չու­թյան կյան­քը, ան­դրա­դառ­նալ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի խն­դիր­նե­րին.
• կր­թել ու տե­ղե­կաց­նել ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան մա­սին։

­Հաշ­վի առ­նե­լով խնդ­րի լր­ջու­թյու­նը նաև խնդ­րում ե­նք բո­լոր ԶԼՄ-նե­րին՝ ան­կախ կու­սակ­ցա­կան ու քա­ղա­քա­կան շա­հե­րից, զերծ մնալ այս հար­ցի ներ­քա­ղա­քա­կան շա­հար­կու­մից ի օ­գուտ հա­մազ­գային շա­հի։

Сообщение отредактировал groul - 22.12.2008, 12:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 14)
groul
сообщение 22.12.2008, 12:43
Сообщение #2


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 18
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 970Цитата
Հանրապետության տեղեկատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակը համարելով անընդունելի և գիտակցելով այն բացառիկ դերը, որ կատարում են զանգվածային լրատվության միջոցները այդ դաշտի ձևավորման գործում, կոչ ենք անում.

• չ­խու­սա­փել ԼՂՀ ներ­կա ի­րա­կան ու ԼՂՀ սահ­մա­նադ­րու­թյու­նով ամ­րագր­ված սահման­նե­րը պատ­կե­րե­լուց.
• ա­վե­լի հա­ճախ ու առավել ման­րա­մասն լու­սա­բա­նել ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի բնակ­չու­թյան կյան­քը, ան­դրա­դառ­նալ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի խն­դիր­նե­րին.
• կր­թել ու տե­ղե­կաց­նել ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան մա­սին։


Считая неприемлемой ситуацию, сложившуюся в информационном поле республики и осознавая ту исключительную роль, что выполняют средства массовой информации в деле формирования этого поля, призываем:

• не избегать изображения нынешних реальных, закреплённых конституцией НКР, границ;
• чаще и детальнее освещать жизнь населения освобождённой территории, говорить о задачах наших соотечественников;
• просвещать и информировать граждан РА о стратегическом значении освобождённой территории.

Желающие подписаться могут оставить в комментариях ФИО, профессию или должность. А можно и приватом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Garo
сообщение 22.12.2008, 15:52
Сообщение #3


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 826
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 133Я думаю эта тема должна быть в каждом разделе. Но в данном случае подходит, т.к. эта проблема общества, которое до сих пор сознательно нарушает территориальную целостность Арцаха на картах.


--------------------
http://www.hay.do.am - Освобожденные земли Арцаха
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geo
сообщение 22.12.2008, 17:13
Сообщение #4


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 1326
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 28А полного перевода на русский нету? надо же знать под чем подписываешся:)


--------------------
Если ты наследник священной Армянской земли, если ты носишь заветное имя армянина и рожден в купели армянской веры, живи и созидай как армянин, превратив жизнь в клятвенную верность Богу своих отцов, Св. Церкви и Родине.

Глава Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви Епископ Езрас Нерсисян
Go to the top of the page
 
+Quote Post
groul
сообщение 22.12.2008, 20:01
Сообщение #5


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 18
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 970Цитата(Garo @ 22.12.2008, 16:52) *
Я думаю эта тема должна быть в каждом разделе. Но в данном случае подходит, т.к. эта проблема общества, которое до сих пор сознательно нарушает территориальную целостность Арцаха на картах.


Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
groul
сообщение 22.12.2008, 20:03
Сообщение #6


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 18
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 970Цитата(Geo @ 22.12.2008, 18:13) *
А полного перевода на русский нету? надо же знать под чем подписываешся:)


Не успеваю перевести, прошу прощения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MEL PETROSIAN
сообщение 2.1.2009, 21:10
Сообщение #7


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 9
Регистрация: 23.12.2008
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 1088Какие тут комментарии? согласна на 100 !

Сообщение отредактировал MEL PETROSIAN - 2.1.2009, 21:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AREN2010
сообщение 30.12.2009, 23:48
Сообщение #8


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 206
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 3127Цитата(groul @ 22.12.2008, 13:35) *
Նամակ ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցներին
Краткий перевод на русский ключевых тезисов — следующим комментарием.

Այս նամակը՝ ՀՀ ու Արցախի իրականությանը համապատասխանող քարտեզի հետ հանձնվելու է ամենախոշոր ու ազդեցիկ հայկական թերթերին ու հեռուստաընկերություններին։ Եթե ցանկանում եք ստորագրել նամակի տակ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշել ձեր անուն ազգանունը, կամ էլ ուղարկեք ինձ երկտողով «ինբոքսի» վրա։ Խնդրում եմ թեման չքաղաքականացնել։

* * *

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան
­զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րի
­ղե­կա­վար­նե­րին և աշ­խա­տա­կից­նե­րին

­Հայ­րե­նա­կից­ներ,

­սույն թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը բաց նա­մա­կով դի­մել են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Ս. Սարգ­սյա­նին՝ կոչ ա­նե­լով ՀՀ հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րի կող­մից հե­ռար­ձակ­վող ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյան քար­տեզ­նե­րից հա­նել վա­ղուց ար­դեն պատ­մու­թյան գիրկն ան­ցած ԼՂԻՄ պատ­կե­րն ու փո­խա­րի­նել այն ՀՀ և ԼՂՀ քար­տե­զով։
­
Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում հրա­դա­դա­րի ստո­րագ­րու­մից 14 տա­րի ան­ց ստեղծ­վել է անհեթեթ մի ի­րա­վի­ճակ. մի կող­մից օբյեկ­տիվ ի­րա­կա­նու­թյուն է այն փաս­տը, որ նախ­կին Ադր­բե­ջա­նա­կան ԽՍՀ ո­րոշ շր­ջան­ներ ը­նդ­գրկ­ված են ներ­կա ԼՂՀ կազ­մի մեջ, այն­տեղ մշտա­կան բնա­կու­թյուն են հաս­տա­տել հա­զա­րա­վոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­ր, մյուս կող­մից այդ ի­րա­կա­նու­թյու­նը չի ար­տա­ցոլ­վում ՀՀ զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րում. հոդ­ված­նե­րում, հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­նե­րում, ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյու­նում, թե պարզապես գո­վազդ­նե­րում Լեռ­նային Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը կամ ը­նդ­հան­րա­պես չի պատ­կեր­վում քար­տե­զի վրա կամ է­լ, լա­վա­գույն դեպ­քում, ը­նդ­գրկ­վում է մի­այն խորհր­դային ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ԼՂԻՄ տես­քով։ Ավելին՝ նման քարտեզները խախտում են ԼՂՀ Սահմանադրության 142-րդ հոդվածը, համաձայն որի. «Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը և սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանությունն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո»։

Մի­ա­ժա­մա­նակ Ա­դր­բե­ջա­նի ղեկավարությունն ու ԶԼՄ-ներն ոչ մի­այն չեն ճա­նա­չում այդ հին սահ­ման­նե­րը, այլև բա­ցե­ի­բաց հա­վակ­նում են նույ­նիսկ ՀՀ տա­րած­քին։ Օ­րի­նակ՝ սույն թվա­կա­նի հոկտեմբերի 31 ա­դր­բե­ջա­նա­կան day.az լրատ­վա­կան կայ­քը՝ գրելով երկրի տնտեսական զարգացման նոր նախարար նշանակելու մասին, հատուկ նշել էր, որ Շահին Մուսթաֆայևը ծնվել է «Արևմ­տյան Ա­դր­բե­ջա­նի Նոյեմ­բե­րյա­նի շր­ջա­նում»։ Նմանատիպ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ների հան­դի­պու­մ ենք նաև Ա­դր­բե­ջա­նի մշա­կույ­թի ու զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան կայ­քում, Հեյ­դար Ա­լի­ևի ան­վան պե­տա­կան հիմ­նադ­րա­մի կայ­քում։
­
Զա­վեշ­տա­լի ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել. հայ­կա­կան ԶԼՄ-նե­րը կտր­ված են ի­րա­կա­նու­թյու­նից ու հա­մա­ռո­րեն ան­տե­սում են ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի շա­հե­րը՝ ա­կա­մա սա­տա­րե­լով ա­դր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նային՝ հա­յու­թյան դեմ մղ­վող տե­ղե­կատ­վա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան պա­տե­րազ­մում։ Փաս­տո­րեն, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը զրկ­ված են նույ­նիսկ ի­րենց շր­ջա­նում սպաս­վե­լիք ե­ղա­նա­կի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ ստա­նա­լուց։ Ա­վե­լին՝ ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, այդ շր­ջան­նե­րի բնակ­չու­թյան կյանքն ու ա­ռօ­րյան գրե­թե չեն լու­սա­բան­վում ՀՀ ԶԼՄ-նե­րի կող­մից։

­ՀՀանրապետության տեղեկատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակը համարելով անընդունելի և գիտակցելով այն բացառիկ դերը, որ կատարում են զանգվածային լրատվության միջոցները այդ դաշտի ձևավորման գործում, կոչ ենք անում.

• չ­խու­սա­փել ԼՂՀ ներ­կա ի­րա­կան ու ԼՂՀ սահ­մա­նադ­րու­թյու­նով ամ­րագր­ված սահման­նե­րը պատ­կե­րե­լուց.
• ա­վե­լի հա­ճախ ու առավել ման­րա­մասն լու­սա­բա­նել ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի բնակ­չու­թյան կյան­քը, ան­դրա­դառ­նալ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի խն­դիր­նե­րին.
• կր­թել ու տե­ղե­կաց­նել ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան մա­սին։

­Հաշ­վի առ­նե­լով խնդ­րի լր­ջու­թյու­նը նաև խնդ­րում ե­նք բո­լոր ԶԼՄ-նե­րին՝ ան­կախ կու­սակ­ցա­կան ու քա­ղա­քա­կան շա­հե­րից, զերծ մնալ այս հար­ցի ներ­քա­ղա­քա­կան շա­հար­կու­մից ի օ­գուտ հա­մազ­գային շա­հի։ՀՀ հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րի կող­մից հե­ռար­ձակ­վող ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյան քար­տեզ­նե­րից հա­նել վա­ղուց ար­դեն պատ­մու­թյան գիրկն ան­ցած ԼՂԻՄ պատ­կե­րն ու փո­խա­րի­նել այն ՀՀ և ԼՂՀ քար­տե­զով։

ԼՌԻՎ ՀԱՄԱՄԻՏ ԵՄ

Արեն Ալեքսանդրի Իսկանդարյան-storagir

Сообщение отредактировал AREN2010 - 30.12.2009, 23:50


--------------------
www.interamericanmoving.com
ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ЭТО ТУРЦИЯ,
ВОСТОЧНАЯ АРМЕНИЯ ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН
No Problem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yerkramas
сообщение 31.12.2009, 15:07
Сообщение #9


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 299
Регистрация: 19.11.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 953подписываюсь

Тигран Тавадьян, главный редактор газеты армян России "Еркрамас"


--------------------
"Здание Отчизны не может быть воздвигнуто на скале ненависти к другим народам. Да, это так, но до скончания веков армяне не должны простить туркам. Даже если это кровожадное племя, ограбившее и убившее половину нашего безоружного народа, в один прекрасный день превратится в горсть бесславного пепла, даже этот пепел надо призвать к суду, даже если это будет в Судный день".

Гарегин НЖДЕ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Анаит
сообщение 4.1.2010, 13:33
Сообщение #10


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 1927
Регистрация: 26.8.2008
Из: Там, где море
Пользователь №: 559Это письмо было предаставлено 22.12.2008 г. Столько времени прошло. Вспомнили ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yerkramas
сообщение 5.1.2010, 20:15
Сообщение #11


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 299
Регистрация: 19.11.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 953Цитата(Анаит @ 4.1.2010, 13:33) *
Это письмо было предаставлено 22.12.2008 г. Столько времени прошло. Вспомнили ...


А разве за прошедшее время ситуация изменилась? Нет. Значит письмо (или что-то иное) и сейчас актуально.


--------------------
"Здание Отчизны не может быть воздвигнуто на скале ненависти к другим народам. Да, это так, но до скончания веков армяне не должны простить туркам. Даже если это кровожадное племя, ограбившее и убившее половину нашего безоружного народа, в один прекрасный день превратится в горсть бесславного пепла, даже этот пепел надо призвать к суду, даже если это будет в Судный день".

Гарегин НЖДЕ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
varjapet
сообщение 7.1.2010, 19:40
Сообщение #12


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 695
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 3187И вправду, это тот вопрос, который хотя бы для армянских СМИ должен был быть решен десятилетия назад. Подписываюсь: Сисак Аракелян, г. Белгород, Россия.


--------------------
Հանրապետական պատգամավորի անգիրը

"Վկանտակտում" ու "Ֆեյսբուքում" ես ակկաունտ ու էջ չունեմ,
Ոչ էլ՝ պռոֆիլ՝ "Համ–ադասարանց–իներում".
Էդ պահով, ես, մանթռաշ եմ, ամանչում եմ ու զղջում եմ,
Բայց ի՞նչ արած՝ ինծիլեկտս չի ներում։
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Հ.Գ. (երևի "հավելյալ գումար" ա նշանակում)
Ախռաննիկիս աջ բլագի նկարը կա "Ապե, կետ, էյ էմ" կայքում.
Գլամուռնի մի պատկեր ա, կյանքս վկա...
Բայց խի՞ համբալ ընտրազանգվածը չի "լայքում"...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Анаит
сообщение 16.1.2010, 18:18
Сообщение #13


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 1927
Регистрация: 26.8.2008
Из: Там, где море
Пользователь №: 559Цитата(yerkramas @ 5.1.2010, 20:15) *
Цитата(Анаит @ 4.1.2010, 13:33) *
Это письмо было предаставлено 22.12.2008 г. Столько времени прошло. Вспомнили ...


А разве за прошедшее время ситуация изменилась? Нет. Значит письмо (или что-то иное) и сейчас актуально.


P.S. НЕ заметила.
Так вот, вы меня не поняли. Я имела ввиду, что год прошёл, и вы его вспомнили.
А то что актуально, и проблемы какие там , мне об этом все известно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yerkramas
сообщение 16.1.2010, 18:26
Сообщение #14


Senior
**

Группа: User
Сообщений: 299
Регистрация: 19.11.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 953Цитата(Анаит @ 16.1.2010, 18:18) *
Цитата(yerkramas @ 5.1.2010, 20:15) *
Цитата(Анаит @ 4.1.2010, 13:33) *
Это письмо было предаставлено 22.12.2008 г. Столько времени прошло. Вспомнили ...


А разве за прошедшее время ситуация изменилась? Нет. Значит письмо (или что-то иное) и сейчас актуально.


P.S. НЕ заметила.
Так вот, вы меня не поняли. Я имела ввиду, что год прошёл, и вы его вспомнили.
А то что актуально, и проблемы какие там , мне об этом все известно.


НЕ вспомнил, а ВПЕРВЫЕ увидел. Если бы мне кто-то о письме сказал год назад, подписался бы год назад.


--------------------
"Здание Отчизны не может быть воздвигнуто на скале ненависти к другим народам. Да, это так, но до скончания веков армяне не должны простить туркам. Даже если это кровожадное племя, ограбившее и убившее половину нашего безоружного народа, в один прекрасный день превратится в горсть бесславного пепла, даже этот пепел надо призвать к суду, даже если это будет в Судный день".

Гарегин НЖДЕ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Анаит
сообщение 16.1.2010, 18:29
Сообщение #15


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 1927
Регистрация: 26.8.2008
Из: Там, где море
Пользователь №: 559Цитата(yerkramas @ 16.1.2010, 18:26) *
НЕ вспомнил, а ВПЕРВЫЕ увидел. Если бы мне кто-то о письме сказал год назад, подписался бы год назад.

Понятно))
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 20.10.2021, 7:26
Геноцид армян Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more! Analitika.at.ua КАРАБАХ88
- История Армении и Карабаха, пресса, комментарии Acher.ru - Армянский сайт для друзей Армянское интернет-сообщество Miasin.RU Website about Liberated Territory of Artsakh

free counters